Verksamhet

PTS är en myndighet under Infrastrukturdepartementet. PTS leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Generaldirektör för myndigheten är Dan Sjöblom.

PTS har sju övergripande mål

  • Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas.
  • Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande betaltjänster.
  • Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.
  • Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras över tid.
  • Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter.
  • Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val.
  • PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Läs mer om målen

PTS anser att vardagen blir lättare för hushåll och företag i hela landet om det finns en fungerande marknad, där aktörerna tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster. Konkurrensen ska vara hållbar, resurser som frekvenser och nummer ska utnyttjas effektivt och kommunikationerna ska vara säkra. Då skapas en långsiktig nytta för konsumenterna. PTS arbetar för att skapa goda förutsättningar för att marknaden ska fungera och griper in där det finns brister.

Finansiering

PTS löpande arbete finansieras huvudsakligen av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer med tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. Till det kommer bidrag och anslag för upphandling av tjänster för robusta kommunikationer och funktionshindrade samt främjande av bredbandsutbyggnad och grundläggande betaltjänster.

Myndighetens verktyg

PTS identifierar problem och försöker undanröja hinder för en fungerande marknad. I första hand agerar vi genom att analysera och beskriva marknaden, informera och föra dialog. Vi kan också lämna förslag till regeringen, till exempel om ändringar i lag.

乐动体育滚球Vi granskar operatörerna (tillsyn) med utgångspunkt i bland annat lagar och föreskrifter. Tillsynen inleds genom dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan vi fatta tvingande tillsynsbeslut (förelägganden) och besluta i tvister mellan operatörer.

När samhället ställer högre krav på den elektroniska kommunikationen än vad marknadens aktörer erbjuder kan PTS finansiera lösningar. Till exempel finansierar vi tjänster för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att öka robustheten i näten. Vi upphandlar telefoni för hushåll och företag och sätter i vissa fall villkor om täckning i samband med att vi tilldelar radiofrekvenser.

PTS övergripande mål


arrow Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas.

Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 enligt regeringens bredbandstrategi. Tillgång till bredband behövs för ett sammanhållet land där alla i samhället kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Alla användare ska kunna ta del av de tjänster som normalt efterfrågas. För att detta ska vara möjligt måste de fasta och mobila näten vara väl utbyggda och ha tillräcklig kapacitet. PTS bidrar till bättre förutsättningar för investeringar i utbyggnad av infrastrukturen. Det sker genom att myndigheten bland annat bevakar och analyserar marknaden, främjar utbyggnaden genom information, utbildning och samverkan, verkar för en väl fungerande konkurrens samt tilldelar radiospektrum.

arrow Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande betaltjänster

乐动体育滚球Det är viktigt att PTS värnar om en tillförlitlig posttjänst då det även i det digitala samhället kommer att finnas användare som använder sig av brevet som meddelandeform och skickar brev med varor. Det ska vara tydligt vad användarna kan förvänta sig av posttjänsterna, att operatörerna hanterar breven på ett sätt så att de levereras säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt tid. Det är även viktigt att samhällets övergång till digital kommunikation sker på ett hållbart sätt. Motsvarande kan i många delar sägas om grundläggande betaltjänster. Inom postområdet genomför PTS tillsynsinsatser, tar fram effektivare och tydligare tillståndsvillkor och verkar för andra förändringar i regelverket. Inom grundläggande betaltjänster genomför PTS främjandeinsatser och fördelar medel för bl.a. ombud och samverkansarbeten. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar för effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering.

arrow Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationsnät och - tjänster

Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer innebär att behoven av och därmed kraven på säkra nät och tjänster ökar. Användare vill kunna utnyttja möjligheterna med elektronisk kommunikation och samtidigt undvika de negativa konsekvenser som kan uppstå vid brister i nät och tjänster. Nät och tjänster ska ha en så hög säkerhet och robusthet att användarna anser att de är tillförlitliga. Problem relaterade till säkerhet och integritet ska minska. För att uppnå detta arbetar PTS med reglering, tillsyn och främjande såsom robusthetshöjande åtgärder och samverkan.

arrow Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras över tid

Begränsade resurser som radiospektrum, nummer och adresser är vitala för att elektroniska kommunikationstjänster ska kunna fungera. Radiospektrum är också en viktig resurs för många andra tillämpningar än elektroniska kommunikationstjänster. Behovet av planering för att tillgodose allas behov av radiospektrum i samhället ökar och det är viktigt att resurserna nyttjas så effektivt som möjligt. Detta gäller även för nummer och adresser. Genom styrning av och tydlighet kring förvaltning, förädling, tilldelning och tillsyn av resurserna verkar PTS för att över tid maximera samhällsnyttan. För att uppnå detta för radiospektrum är möjligheten till delad användning och så få begränsande villkor som möjligt viktiga principer inom tillståndsgivningen.

arrow Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter

Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i form av flaskhalsar, till exempel tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan ge aktörer marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott investeringsklimat. PTS ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till prisvärda tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. PTS insatser ska vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som behövs och avreglering ska ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. Genom tillsyn av det EU-gemensamma regelverket om nätneutralitet värnar PTS ett öppet internet.

arrow Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val

乐动体育滚球Alla konsumenter ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i det digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de köper och få det de har köpt. Då ökar förtroendet för operatörer och tjänster. När konsumenterna är välinformerade och känner tillit till marknaden skapas dessutom en efterfrågan som stimulerar leverantörerna till tjänsteutveckling och konkurrens, vilket i sin tur leder till en kontinuerlig, positiv marknadsutveckling. PTS ska se till att de konsumentskyddande reglerna i bl.a. lagen om elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera konsumenter samt samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra branschaktörer.

arrow PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa arbetsplatser

Avgörande för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt är att myndigheten har allmänhetens förtroende och uppfyller de mål, lagar och regler som gäller för myndigheten. PTS arbetar därför för att vara en effektiv myndighet med ordning och reda i beslutsprocesser och ekonomi. PTS beslut ska vara rättssäkra och av hög kvalitet. Omvärlden ändras snabbt och PTS behöver vara väl rustat för att hantera nya utmaningar. PTS ska därför vara en transparent myndighet som har en god dialog med intressenter och samverkar konstruktivt med andra myndigheter. PTS processer är under ständig utveckling och i vårt arbete med att skapa förnyelse är digitala verktyg särskilt betydelsefulla. Medarbetarna är PTS viktigaste tillgång och myndigheten arbetar därför aktivt med att rekrytera rätt kompetens och ha rätt medarbetare på rätt plats samt med att vara en förebild vad gäller mångfald och jämställdhet. Medarbetarna erbjuds en arbetsmiljö som verkar för ett högt eget inflytande, goda personliga utvecklingsmöjligheter samt balans i livet.